Shopping cart

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Formu

Özgür Avrasya Taşımacılık Turizm İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “ŞAHMAT” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle siz değerli öğrencilerimiz başta olmak üzere, ŞAHMAT ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
ŞAHMAT olarak bizler siz değerli öğrencilerimize karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta Kanun olmak üzere, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, öğrenim durumu gibi) yine anılan yasalara uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerin İşleme Nedenleri ve Hukuki Dayanaklar
ŞAHMAT nezdinde bulunan ve toplanan mevcut kişisel veriler, bundan sonra verdiğiniz açık rızanıza veya ŞAHMAT’ın tabi olduğu mevzuatta öngörülen işleme talimatlarına, ŞAHMAT ile akdettiğiniz sözleşmeler çerçevesinde karşılıklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine, ŞAHMAT’a ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına, sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve ŞAHMAT’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına veya ŞAHMAT’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine istinaden, Kişisel Veri İşleme Envanteri ile Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri uygulanarak işlenecektir. Kişisel verileriniz Kurum nezdinde mevzuat ile teamüllerin gerektirdiği şekilde ve hukuki zamanaşımı süreleri dikkate alınarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. İlgili kişisel verileriniz ŞAHMAT’ın yapacağı eğitimlerde ve çalışmalarda bilgilendirme amaçlı kullanılacak olup mevzuatta öngörülen sürelerde muhafaza edilecektir. İletişim için siz değerli öğrencilerimizden alınan mail ve telefon numaraları da hiçbir şekilde başka kurum ya da kişilerle paylaşılmayacak olup, sadece sizlerle almış olduğunuz hizmetin kapsamı çerçevesinde haberleşme, bilgi paylaşımı, derslerin içeriği ve saatleri vs hususlarında iletişime geçmek amacıyla kullanılacaktır. Akabinde ise şahsınıza mail veya sms gelmesini istememeniz durumunda bunu ŞAHMAT’a yazılı olarak bildirmeniz halinde ilgili bilgilendirme sms ve maillerini de almanız iptal edilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları
Bu kapsamda çalışanlarımız uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan ŞAHMAT’a başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler Buna göre, veri sahipleri;

1.Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
3.şisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
5.Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
6.İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
7.Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

4. Başvuru Usulü ve İçeriği
Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;
1.Seyitnizam Mah. Mevlana Cd. İleri İş Merkezi No:88 K:1 Zeytinburnu/İST. adresine yazılı olarak veya;
2.Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından ŞAHMAT’a daha önce bildirilen ve ŞAHMAT’ın bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

Bu yollar haricinde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;
1. Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
2.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
3.Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
4.Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
5.Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

5. Başvuruların Cevaplandırılması
ŞAHMAT’a gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki tebligat ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen  ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.